Phim hay, nổi tiếng thời xưa

Quo Vadis

Nhạc kịch; Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà

Ben Hur

Samson và Dalida

Vua các Vua

Salomon và Nữ Hoàng Sheba

Vua David

David và Goliath

Jeanne d’ Arc, thiên sứ của Chúa

Thánh nữ Bernadette và phép lạ của Đức Mẹ Lộ Đức
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s